Bezpieczeństwo i higiena pracy
(studia z certyfikatem TÜV Akademia Polska)

Instytut Organizacji i Ochrony Pracy CON-LEX
Certyfikat Jednostki Edukacyjnej w dziedzinie BHP wydany przez CIOP-PIB w Warszawie
Srebrna Karta Lidera Bezpiecznej Pracy przyznana przez CIOP-PIB w Warszawie
zaprasza na studia podyplomowe
"BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY"
organizowane przez:
Wydział Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy
Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu
Patronat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP

 

Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie "Bezpieczeństwa i higieny pracy" otrzymują kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.) 

Liczb godzin: 180 godzin dydaktycznych, w tym 25 % godzin z wykorzystaniem technik nauczania na odległość (e-learning) 

Organizacja zajęć 
Przedmioty przewidziane programem studiów prowadzone są zarówno w formie wykładów, warsztatów, laboratoriów oraz zajęć praktycznych z wykorzystaniem specjalistycznego wyposażenia dydaktycznego: tablice interaktywne, programy komputerowe wspomagające pracę służby BHP (STER-CIOP-PIB, PEN Asystent, VEDEMECUM BHP), projektory multimedialne, itp. 

Bloki tematyczne (m.in.): 
Materialne środowisko pracy (zajęcia w akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji
Centralnym Laboratorium Badawczym CON-LEX – AB 1070)
Ocena ryzyka zawodowego
Wypadkoznawstwo
Służba BHP
Pierwsza pomoc
System zarządzania BHP w zakładzie pracy
Prawna ochrona pracy
Ochrona przeciwpożarowa
Audit systemów zarządzania BHP PN-N-18001 

Absolwenci studiów otrzymują: 

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WISBiOP w Radomiu, 
 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia Pierwsza pomoc przedmedyczna wydane przez WISBiOP w Radomiu, 
 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego wydane przez WISBiOP w Radomiu, 
 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia Ochrona przeciwpożarowa wydane przez WISBiOP w Radomiu, 
 • Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001/BS OHSAS 18001, wydany przez TÜV Akademia Polska. 

Uzyskanie certyfikatu Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001/BS OHSAS 18001 pozwala na zdobycie kompetencji Auditora wewnętrznego systemu zarządzania BHP i adresowane jest do osób pełniących obecnie lub zamierzających w przyszłości pełnić funkcję Audytora wewnętrznego systemu zarządzania BHP w zakładzie pracy, specjalistów ds. BHP. 

Certyfikat jest uznawany w krajach UE 

Koszt studiów: 

 • 100, 00 PLN wpisowe 
 • 2 800,00 PLN czesne (możliwość opłat w systemie ratalnym) 

Koszt studiów obejmuje: 

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane przez wykwalifikowana kadrę wykładowców, 
 • zajęcia laboratoryjne w Centralnym Laboratorium Badawczym akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji (AB 1070), 
 • profesjonalne materiały szkoleniowe przygotowane przez TÜV Akademia Polska, 
 • zajęcia z wykładowcą TÜV Akademia Polska, 
 • wydanie przez WISBiOP w Radomiu zaświadczenia ukończenia szkolenia Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego, Ochrona przeciwpożarowa, Pierwsza pomoc przedmedyczna, 
 • wydanie przez TÜV Akademia Polska certyfikatu Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001/BS OHSAS 18001 w jednym języku (koszt wydania certyfikatu w dodatkowym języku wynosi 70,00 PLN; certyfikaty wydawane są w języku polskim, niemieckim i angielskim), 

UWAGA 
W ramach studiów możliwe jest uzyskanie Certyfikatu SCC

SCC(Safety Certificate Contractors) to system zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem przy pracach o zwiększonym ryzyku wypadków wymagany w krajach Europy Zachodniej. 

Certyfikat SCC stanowi dowód poznania i zachowania przez pracownika zasad bezpieczeństwa systemu SCC i uprawnia do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach branży budowlanej, montażowo-instalacyjnej, maszynowej, transportowej, mechanicznej, elektrycznej, chemii i petrochemii oraz oczyszczalniach i firmach remontowych na terenie m.in. Holandii, Austrii, Niemczech, Szwajcarii i Belgii. 

Czas trwania szkolenia: dwa dni szkoleniowe (24 godziny dydaktyczne) 

Koszt szkolenia: koszt szkolenia dla studentów i absolwentów WISBiOP w Radomiu wynosi tylko 850,00 PLN brutto/os (koszt szkoleń SCC dostępnych na rynku waha się w granicach 1100,00 – 1 800,00 PLN brutto/os) 

Pozytywny wynik egzaminu uprawnia do otrzymania dwujęzycznego Certyfikatu SCC 
Certyfikat jest ważny 10 lat.
Szkolenie i egzamin przeprowadzane są w języku polskim

Korzyści z ukończenia szkolenia: 

 • potwierdzenie znajomości wymagań systemu SCC, 
 • zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy, w tym jako pracownik służby BHP, 
 • możliwość wyjazdów na kontrakty za granicę i świadczenia usług w zakresie BHP dla polskich firm realizujących usługi podwykonawcze dla przedsiębiorstw zagranicznych

Miejsce realizacji studiów podyplomowych:

 • Radom, Lublin, Kraków, Łódź, Kielce, Białystok, Kalisz oraz inne

Formularz zgłoszeniowy: (pobierz)