Audytor energetyczny

Instytut Organizacji i Ochrony Pracy CON-LEX zaprasza na studia podyplomowe

"AUDYTOR ENERGETYCZNY
UPRAWNIONY DO SPORZĄDZANIA
ŚWIADECTW ENERGETYCZNYCH BUDYNKÓW"

organizawane przez:
Wydział Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy
Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu

Program studiów został pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Infrastruktury i zatwierdzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Cel studiów:

uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu – audytor uprawniony do sporzadzania świadectw charakterystyki energetycznej

Adresaci studiów:

studia adresowane są do osób zamierzajacych sporzadzic charakterystyki energetyczne budynków

Absolwenci studiów otrzymują:

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Inżynierską Szkołę Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu uprawniające do wpisania na listę audytorów uprawnionych do sporzadzania świadectw charakterystyki energetycznej bez konieczności zdawania egzaminu państwowego organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury

Liczba godzin:

199 godzin dydaktycznych (w tym 20% z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość – e-learning)

Organizacja zajęć

Przedmioty przewidziane programem studiów prowadzone są zarówno w formie wykładów, jak i warsztatów, laboratoriów oraz zajeć praktycznych z wykorzystaniem specjalistycznego wyposażenia dydaktycznego: kamery termowizyjne, tablice interaktywne, programy komputerowe do sporządzania świadectw energetycznych budynków, projektory multimedialne.

Zakres tematyczny:

  • Metodyka opracowywania świadectw energetycznych budynków
  • Wentylacja i klimatyzacja
  • Ocena instalacji oświetleniowej budynków
  • Metodyka obliczeń
  • Audyt energetyczny
  • Doradztwo energetyczne

Organizacja szkolenia:

Zajęcia praktyczne mają charakter warsztatowy i odbywają się w pracowni komputerowej wyposażonej w specjalistyczne oprogramowanie do sporządzania charakterystyk energetycznych budynków.

Koszt:

  • opłata wpisowa – 150,00 zł
  • czesne – 3800,00 zł (2 semestry po 1900,00 zł)
  • opłata za egzamin dyplomowy – 250,00 zł

Miejsce realizacji studiów podyplomowych:

Radom, Lublin, Kraków, Łódź, Kielce, Białystok, Kalisz oraz inne

Formularz zgłoszeniowy: (pobierz)