BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE

( ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych )

Zakres szkolenia:

a) poziom podstawowy – ECDL START, który zakłada udział w 4 Modułach szkoleniowych i obejmuje 78 godzin szkoleniowych,

b) poziom średniozaawansowany – ECDL CORE, który zakłada udział w 7 Modułach szkoleniowych i obejmuje 120 godzin szkoleniowych.

Moduł 1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych – dotyczy podstaw użytkowania i zastosowań komputerów,

Moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami – znajomość podstawowych funkcji porządkujących środowisko pracy kazdego użytkownika komputera w celu zwiększenia efektywności jego wykorzystania.

Moduł 3. Przetwarzanie tekstów – poprawne użycie komputera do tworzenia, edycji, formatowania, przechowywania i drukowania dokumentów.

Moduł 4. Arkusze kalkulacyjne – wykorzystanie oprogramowania do przeprowadzania powtarzalnych obliczeń: przygotowywania budżetów, opracowywania prognoz, sporządzania wykresów i raportów finansowych.

Moduł 5. Bazy danych – tworzenie i wykorzystanie baz danych do organizowania dużych zasobów danych, umożliwiając szybki i łatwy dostęp do nich.

Moduł 6. Grafika menadżerska i prezentacyjna – użycie technik graficznych, oferowanych przez komputery, jako efektywnego środka komunikacji, szeroko wykorzystywanego w biznesie i nauczaniu.

Moduł 7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja – użycie ogólno-światowej sieci komputerowej do pozyskiwania informacji i szybkiego komunikowania się z innymi użytkownikami komputerów

Zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe
  • pendrive 
  • serwis kawowy

Warunki udziału:

  • wiek: 18-64 lat
  • wykształcenie średnie lub niższe
  • status na rynku pracy: osoby bezrobotne lub pracujące
  • miejsce zamieszkania: powiat radomski lub miasto Radom

Kontakt:

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu
Instytut Organizacji i Ochrony Pracy „CON-LEX”
ul. Graniczna 24, 26-600 Radom
tel/fax: 48 385 11 15 wew 25 , kom. 501 077 646
www.conlex.pl, e-mail:szkolenia@conlex.pl