Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy
w Radomiu nowym wydawcą miesięcznika „Przyjaciel przy pracy”

„Przyjaciel przy Pracy” jest czasopismem specjalistycznym ukazującym się na rynku od 1949r.

Zgodnie z ponad 60 – letnią tradycją czasopismo kierowane jest przede wszystkim do społecznych inspektorów pracy, pracowników służby bhp, pracodawców,  właścicieli firm szkolenio-wych i doradczych oraz osób zajmujących się zawodowo tematyką bhp. 

Wśród stałych współpracowników czasopisma oraz autorów artykułów są specjaliści o najwyż-szych kwalifikacjach zawodowych, m.in. z PIP, MPiPS, CIOP – PIB, IMP, WISBiOP.

 „Przyjaciel przy Pracy” oprócz stałej prenumeraty dostępny jest także na targach (np. SAWO, ITM, BHP w Katowicach), konferencjach, spotkaniach stowarzyszeń, we współpracujących z redakcją szkołach wyższych, ośrodkach szkoleniowych. 

Zakres tematyczny czasopisma:

 • prawo pracy,
 • bhp  - dobre praktyki,
 • systemy zarządzania bhp,
 • ergonomia,
 • edukacja w zakresie bhp,
 • medycyna pracy,
 • ochrona środowiska,
 • rozwiązania technologiczne,
 • zagrożenia w miejscu pracy (biologiczne, chemiczne, stres, obciążenie układu mięśniowo- szkieletowego itd.)
 • przykłady dobrych praktyk BHP
 • relacje z najważniejszych imprez i spotkań branżowych

Obecnie wydawcą czasopisma jest Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu kształcąca od 2002r. na studiach wyższych pierwszego stopnia i studiach podyplomowych na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy, obecnie prowadzonych jako studia o profilu praktycznym.

Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury „Przyjaciela przy Pracy” oraz zapoznania się z ofertą dla prenumeratorów i reklamodawców, która obejmują m.in. atrakcyjne formy współpracy w zakresie:

 • badań czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • szkoleń okresowych i doskonalących w dziedzinie BHP (również jako on-line),
 • szkoleń z zakresu obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego (np. wózki jezdniowe, suwnice, podesty, HDS),
 • szkoleń z zakresu spawania (wszystkie metody i stopnie, uprawnienia Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, TÜV, UDT),
 • pomiarów termowizyjnych, audytów energetycznych, świadectw charakterystyki energetycznej budynków,
 • działalności eksperckiej w zakresie BHP (ocena ryzyka zawodowego, ocena zgodności maszyn z wymaganiami BHP, ocena stanu technicznego maszyn i urządzeń, aktualizacja i opracowanie dokumentacji techniczno – ruchowych maszyn – DTR, sporządzanie opinii dla sądów i prokuratur dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych),
 • przygotowania  Wniosku o udzielenie dofinansowania projektu w ramach prowadzonego przez ZUS Programu Prewencji Wypadkowej.

Kontakt:

Agencja Wydawnicza BHP-PRESS
26-600 Radom, ul. Mokra 13/19
tel. 48/384-56-55, kom. 500 679 568
redakcja@przyjacielprzypracy.pl
www.przyjacielprzypracy.pl