Szkolenia

Instytut CON-LEX od blisko 15 lat prowadzi działalność szkoleniową w zakresie BHP.
Realizuje zarówno szkolenia obowiązkowe w dziedzinie BHP (wstępne i okresowe), jak i doskonalące.

Instytut oferuje szkolenia  zarówno w formie stacjonarnej, jak i w formie samokształcenia kierowanego zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia  27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia  27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Kadra:
Osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie BHP, biegli sądowi w zakresie maszyn, zabezpieczeń pożarowych, BHP, rzeczoznawcy GIP ds. ergonomii i bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, czynni pracownicy służby BHP, pomiarowcy wykonujący badania środowiska pracy, pracownicy Straży Pożarnej, Audytorzy wewnętrzni zakładowych systemów zarządzania BHP, Audytorzy wewnętrzni oceny ryzyka zawodowego, doświadczeni ratownicy medyczni, posiadający odpowiednie kwalifikacje, m.in. ukończone kursy instruktorskie Europejskiej Rady Resuscytacji BLS/AED, ACLS zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych, PALS i ACLS na co dzień pracujący w szpitalach i Pogotowiu Ratunkowym, posiadający tytuł zawodowy ratownika medycznego.

Organizacja:
system popołudniowy/weekendowy/w ciągu dnia

Instytut CON-LEX posiada
Certyfikat Uznania Kompetencji Jednostki Edukacyjnej nr JE-3/2001 wydany przez
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie (CIOP-PIB)
do prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenia obowiązkowe

 • Szkolenie okresowe z dziedziny BHP dla pracodawców i innych osób kierujących Pracownikami (również jako szkolenie on-line)
 • Szkolenie okresowe z dziedziny BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych (również jako szkolenie on-line)
 • Szkolenie okresowe z dziedziny BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych (również jako szkolenie on-line)
 • Szkolenie okresowe z dziedziny BHP dla pracowników służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby (również jako szkolenie on-line)
 • Szkolenie okresowe z dziedziny BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny)

Szkolenia doskonalące

 • Ochrona PPOŻ
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia (w tym dla osób prowadzących szkolenia okresowe BHP) (również jako szkolenie on-line)
 • Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego (dla osób prowadzących instruktaż stanowiskowy BHP w zakładzie pracy) (również jako szkolenie on-line)
 • BHP dla społecznych Inspektorów Pracy
 • Komisje BHP
 • Rola osób odpowiedzialnych za sporządzanie Planu BiOZ na budowach (również jako szkolenie on-line)
 • Minimalne wymagania w zakresie spełnienia wymagań BHP przy obsłudze maszyn (również jako szkolenie on-line)
 • Ocena ryzyka zawodowego w zakładzie pracy. Wymagania normy  PN-N-18002 (również jako szkolenie on-line)
 • Auditor wewnętrzny zakładowych systemów zarządzania BHP. Wymagania normy serii PN-N-18000 (również jako szkolenie on-line)
 • Auditor wewnętrzny oceny ryzyka zawodowego Wymagania normy  PN-N-18002 (również jako szkolenie on-line)
 • Auditor wewnętrzny systemów zarządzania jakością Wymagania norm ISO serii 9000 (również jako szkolenie on-line)
 • Wymagania normy PN-N-18000. Asystent zakładowych systemów zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy (również jako szkolenie on-line)
 • Wymagania norm ISO serii 9000. Asystent systemu zarządzania jakością (również jako szkolenie on-line)
 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N- 18001/BS OHSAS 18001 (TÜV Rheinland Akademia Polska)
 • SCC (system zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem przy pracach o zwiększonym ryzyku wypadków  – certyfikat SCC jest wymagany w krajach Europy Zachodniej; TÜV Rheinland Akademia Polska

Szkolenia BHP on-line (e-learning)

Sposób złożenia zamówienia:

Wypełnienie i przesłanie na adres Instytutu Formularza zgłoszeniowego (pobierz)
lub inny, wybrany przez Klienta

Kontakt:

Instytut Organizacji i ochrony Pracy CON-LEX
26-600 Radom, ul. Mokra 2
tel/fax: 48 385 11 15 wew. 25, kom. 501 077 646
www.conlex.pl, e-mail:szkolenia@conlex.pl