Organizacja Systemu Pierwszej Pomocy w zakładzie pracy

Zakres prac:

  • ocena zagrożeń w firmie oraz stworzenie katalogu w/w zagrożeń,
  • wyznaczenie osób odpowiedzialnych za System Pierwszej Pomocy (w tym liderów pierwszej pomocy odpowiedzialnych za realizację systemu),
  • szkolenia osób wyznaczonych do realizacji Systemu Pierwszej Pomocy,
  • opracowanie procedur ratowniczych i ewakuacyjnych,
  • opracowanie wykazu sprzętu niezbędnego do zapewnienia sprawnie funkcjonującego Systemu Pierwszej Pomocy,
  • zorganizowanie punktów pierwszej pomocy 
  • organizacja cyklicznych szkoleń.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 r., Nr 129, poz. 844 z późn. zm.); § 44
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141 z późn. zm.); art. 2091

Kadra:
Osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie BHP, biegli sądowi w zakresie maszyn, zabezpieczeń pożarowych, BHP, rzeczoznawcy GIP ds. ergonomii i bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, czynni pracownicy służby BHP, pomiarowcy wykonujący badania środowiska pracy, pracownicy Straży Pożarnej, Audytorzy wewnętrzni zakładowych systemów zarządzania BHP, Audytorzy wewnętrzni oceny ryzyka zawodowego, doświadczeni ratownicy medyczni, posiadający odpowiednie kwalifikacje, m.in. ukończone kursy instruktorskie Europejskiej Rady Resuscytacji BLS/AED, ACLS zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych, PALS i ACLS na co dzień pracujący w szpitalach i Pogotowiu Ratunkowym, posiadający tytuł zawodowy ratownika medycznego.

Kontakt:

Pracownia Studiów i Analiz Technicznych BHP
Instytut Organizacji i Ochrony Pracy CON-LEX
26-600 Radom, ul. Mokra 2
tel. 48/385-11-15 wew. 26, kom. 536-077-455, 501-077-553
e-mail: bhp@conlex.pl