Opracowywanie i aktualizacja instrukcji stanowiskowych BHP i PPOŻ

Zakres prac: 

  • opracowanie instrukcji stanowiskowych BHP, PPOŻ,
  • przegląd stanowisk pracy objętych instrukcją stanowiskową BHP, PPOŻ,
  • weryfikacja istniejących instrukcji i uzupełnienie w oparciu o przeprowadzony przegląd, oraz dokumentację związaną ze stanowiskiem pracy (ocena ryzyka zawodowego, wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, system pierwszej pomocy oraz plan postępowania awaryjnego)
  • opracowanie dokumentacji dla działu kadr w zakresie stosowania przez pracownika wytycznych instrukcji stanowiskowych

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141 z późn. zm.); art. 2374
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 r., Nr 129, poz. 844 z późn. zm.); § 41

Kadra:
Osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie BHP, biegli sądowi w zakresie maszyn, zabezpieczeń pożarowych, BHP, rzeczoznawcy GIP ds. ergonomii i bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, czynni pracownicy służby BHP, pomiarowcy wykonujący badania środowiska pracy, pracownicy Straży Pożarnej, Audytorzy wewnętrzni zakładowych systemów zarzadzania BHP, Audytorzy wewnętrzni oceny ryzyka zawodowego

Kontakt:

Pracownia Studiów i Analiz Technicznych BHP
Instytut Organizacji i ochrony Pracy CON-LEX
26-600 Radom, ul. Mokra 2
tel. 48/385-11-15 wew. 26, kom. 536-077-455, 501-077-553
e-mail: bhp@conlex.pl