Opracowywanie i aktualizacja instrukcji stanowiskowych BHP i PPOŻ

Zakres prac: 

  • opracowanie instrukcji stanowiskowych BHP, PPOŻ,
  • przegląd stanowisk pracy objętych instrukcją stanowiskową BHP, PPOŻ,
  • weryfikacja istniejących instrukcji i uzupełnienie w oparciu o przeprowadzony przegląd, oraz dokumentację związaną ze stanowiskiem pracy (ocena ryzyka zawodowego, wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, system pierwszej pomocy oraz plan postępowania awaryjnego)
  • opracowanie dokumentacji dla działu kadr w zakresie stosowania przez pracownika wytycznych instrukcji stanowiskowych

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141 z późn. zm.); art. 2374
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 r., Nr 129, poz. 844 z późn. zm.); § 41

Kadra:
Osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie BHP, biegli sądowi w zakresie maszyn, zabezpieczeń pożarowych, BHP, rzeczoznawcy GIP ds. ergonomii i bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, czynni pracownicy służby BHP, pomiarowcy wykonujący badania środowiska pracy zatwierdzeni przez Polskie Centrum Akredytacji, pracownicy Straży Pożarnej, Audytorzy wewnętrzni zakładowych systemów zarzadzania BHP, Audytorzy wewnętrzni oceny ryzyka zawodowego

Kontakt:

Pracownia Studiów i Analiz Technicznych BHP
Instytut Organizacji i ochrony Pracy CON-LEX
26-600 Radom, ul. Graniczna 24
tel. 48/385-11-15 wew. 26, kom. 536-077-455, 501-077-553
e-mail: bhp@conlex.pl