Ocena zgodności maszyn z wymaganiami BHP

Zakres prac: 

 • ocena zgodności maszyn- urządzeń z minimalnymi wymogami w zakresie BHP
 • opracowanie Karty Badania Maszyny/ Urządzenia, zebranie niezbędnych informacji. 
 • identyfikacja stanu technicznego i kompletności maszyny. 
 • weryfikacja istniejącej Dokumentacji Technicznej. 
 • dobór odpowiednich Dyrektyw i Norm zharmonizowanych, ustalenie minimalnych wymagań. 
 • analiza Zgodności z Normami BHP. 
 • uzupełnienie bądź opracowanie brakującej dokumentacji, wymaganych instrukcji. 
 • opracowanie i wystawienie Deklaracji Zgodności na każdą z ocenianych maszyn. 
 • analiza zagrożeń na stanowisku pracy, ocena ryzyka – dobór metody oceny ryzyka. 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 z póżn. zm.)

Kadra:
Osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie BHP, biegli sądowi w zakresie maszyn, zabezpieczeń pożarowych, BHP, rzeczoznawcy GIP ds. ergonomii i bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, czynni pracownicy służby BHP, pomiarowcy wykonujący badania środowiska pracy zatwierdzeni przez Polskie Centrum Akredytacji, pracownicy Straży Pożarnej, Audytorzy wewnętrzni zakładowych systemów zarządzania BHP, Audytorzy wewnętrzni oceny ryzyka zawodowego

Kontakt:

Pracownia Studiów i Analiz Technicznych BHP
Instytut Organizacji i Ochrony Pracy CON-LEX
26-600 Radom, ul. Graniczna 24
tel. 48/385-11-15 wew. 26, kom. 536-077-455, 501-077-553
e-mail: bhp@conlex.pl