Ocena zgodności maszyn z wymaganiami BHP

Zakres prac: 

 • ocena zgodności maszyn- urządzeń z minimalnymi wymogami w zakresie BHP
 • opracowanie Karty Badania Maszyny/ Urządzenia, zebranie niezbędnych informacji. 
 • identyfikacja stanu technicznego i kompletności maszyny. 
 • weryfikacja istniejącej Dokumentacji Technicznej. 
 • dobór odpowiednich Dyrektyw i Norm zharmonizowanych, ustalenie minimalnych wymagań. 
 • analiza Zgodności z Normami BHP. 
 • uzupełnienie bądź opracowanie brakującej dokumentacji, wymaganych instrukcji. 
 • opracowanie i wystawienie Deklaracji Zgodności na każdą z ocenianych maszyn. 
 • analiza zagrożeń na stanowisku pracy, ocena ryzyka – dobór metody oceny ryzyka. 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 z póżn. zm.)

Kadra:
Osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie BHP, biegli sądowi w zakresie maszyn, zabezpieczeń pożarowych, BHP, rzeczoznawcy GIP ds. ergonomii i bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, czynni pracownicy służby BHP, pomiarowcy wykonujący badania środowiska pracy, pracownicy Straży Pożarnej, Audytorzy wewnętrzni zakładowych systemów zarządzania BHP, Audytorzy wewnętrzni oceny ryzyka zawodowego

Kontakt:

Pracownia Studiów i Analiz Technicznych BHP
Instytut Organizacji i Ochrony Pracy CON-LEX
26-600 Radom, ul. Mokra 2
tel. 48/385-11-15 wew. 26, kom. 536-077-455, 501-077-553
e-mail: bhp@conlex.pl