Ocena ryzyka zawodowego

Zakres prac:          

Instytut CON-LEX sporządza oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami ustawodawcy. Każda ocena przygotowywana jest przez specjalistę ds. BHP oraz opiniowana przez rzeczoznawcę ds. BHP.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141 z późn. zm.); art. 224
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141 z późn. zm.); art. 226
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 r., Nr 129, poz. 844 z późn. zm.); § 39

Metodologia sporządzania oceny ryzyka:
jakościowa / ilościowa – uzależniona od posiadanego materiału poglądowego (danych statystycznych dotyczących ilości rodzaj i przyczyn wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, chorób zawodowych, charakterystyki substancji chemicznych itp.).

Kadra:
Osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie BHP, biegli sądowi w zakresie maszyn, zabezpieczeń pożarowych, BHP, rzeczoznawcy GIP ds. ergonomii i bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, czynni pracownicy służby BHP, pomiarowcy wykonujący badania środowiska pracy, pracownicy Straży Pożarnej, Audytorzy wewnętrzni zakładowych systemów zarzadzania BHP, Audytorzy wewnętrzni oceny ryzyka zawodowego

Kontakt:

Pracownia Studiów i Analiz Technicznych BHP
Instytut Organizacji i Ochrony Pracy CON-LEX
26-600 Radom, ul. Mokra 2
tel. 48/385-11-15 wew. 26, kom. 536-077-455, 501-077-553
e-mail: bhp@conlex.pl