Ocena ryzyka zawodowego

Zakres prac:          

Instytut CON-LEX sporządza oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami ustawodawcy. Każda ocena przygotowywana jest przez specjalistę ds. BHP oraz opiniowana przez rzeczoznawcę ds. BHP.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141 z późn. zm.); art. 224
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141 z późn. zm.); art. 226
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 r., Nr 129, poz. 844 z późn. zm.); § 39

Metodologia sporządzania oceny ryzyka:
jakościowa / ilościowa – uzależniona od posiadanego materiału poglądowego (danych statystycznych dotyczących ilości rodzaj i przyczyn wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, chorób zawodowych, charakterystyki substancji chemicznych itp.).

Kadra:
Osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie BHP, biegli sądowi w zakresie maszyn, zabezpieczeń pożarowych, BHP, rzeczoznawcy GIP ds. ergonomii i bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, czynni pracownicy służby BHP, pomiarowcy wykonujący badania środowiska pracy zatwierdzeni przez Polskie Centrum Akredytacji, pracownicy Straży Pożarnej, Audytorzy wewnętrzni zakładowych systemów zarzadzania BHP, Audytorzy wewnętrzni oceny ryzyka zawodowego

Kontakt:

Pracownia Studiów i Analiz Technicznych BHP
Instytut Organizacji i Ochrony Pracy CON-LEX
26-600 Radom, ul. Graniczna 24
tel. 48/385-11-15 wew. 26, kom. 536-077-455, 501-077-553
e-mail: bhp@conlex.pl