Obsługa i nadzór bhp

Zakres prac:

 • zgłaszanie Firm do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy, 
 • prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy, 
 • opracowywanie stanowiskowych instrukcji BHP oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów, 
 • prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych, 
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy oraz doradztwo w zakresie poprawy warunków pracy, 
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków, 
 • uczestniczenie w pracach Komisji BHP w zakładzie pracy, 
 • wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej, 
 • przeglądy stanowisk pracy, 
 • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierającej propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy, 
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywaniu wniosków wynikających z badania choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków.  

Ponadto istnieje możliwość rozszerzenia oferty o badania środowiska pracy – Instytut prowadzi Centralne Laboratorium Badawcze CON-LEX posiadające akredytację PCA (AB 1070) do wykonywania badań czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Podstawa prawna:        

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141 z późn. zm.); art. 236

Kadra:
Osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie BHP, biegli sądowi w zakresie maszyn, zabezpieczeń pożarowych, BHP, rzeczoznawcy GIP ds. ergonomii i bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, czynni pracownicy służby BHP, pomiarowcy wykonujący badania środowiska pracy zatwierdzeni przez Polskie Centrum Akredytacji, pracownicy Straży Pożarnej, Audytorzy wewnętrzni zakładowych systemów zarzadzania BHP, Audytorzy wewnętrzni oceny ryzyka zawodowego

Kontakt:

Pracownia Studiów i Analiz Technicznych BHP
Instytut Organizacji i Ochrony Pracy CON-LEX
26-600 Radom, ul. Graniczna 24
tel. 48/385-11-15 wew. 26, kom. 536-077-455, 501-077-553
e-mail: bhp@conlex.pl