Obsługa i nadzór bhp

Zakres prac:

 • zgłaszanie Firm do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy, 
 • prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy, 
 • opracowywanie stanowiskowych instrukcji BHP oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów, 
 • prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych, 
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy oraz doradztwo w zakresie poprawy warunków pracy, 
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków, 
 • uczestniczenie w pracach Komisji BHP w zakładzie pracy, 
 • wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej, 
 • przeglądy stanowisk pracy, 
 • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierającej propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy, 
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywaniu wniosków wynikających z badania choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków.  

Ponadto istnieje możliwość rozszerzenia oferty o badania środowiska pracy – Instytut prowadzi Centralne Laboratorium Badawcze CON-LEX posiadające akredytację PCA (AB 1070) do wykonywania badań czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Podstawa prawna:        

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141 z późn. zm.); art. 236

Kadra:
Osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie BHP, biegli sądowi w zakresie maszyn, zabezpieczeń pożarowych, BHP, rzeczoznawcy GIP ds. ergonomii i bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, czynni pracownicy służby BHP, pomiarowcy wykonujący badania środowiska pracy, pracownicy Straży Pożarnej, Audytorzy wewnętrzni zakładowych systemów zarządzania BHP, Audytorzy wewnętrzni oceny ryzyka zawodowego.

Kontakt:

Pracownia Studiów i Analiz Technicznych BHP
Instytut Organizacji i Ochrony Pracy CON-LEX
26-600 Radom, ul. Mokra 2
tel. 48/385-11-15 wew. 26, kom. 536-077-455, 501-077-553
e-mail: bhp@conlex.pl