Audyt BHP w zakładzie pracy

Zakres prac:

  • identyfikacja  wymagań wynikająca z przepisów prawnych i innych w odniesieniu do działań organizacji
  • ocena i udokumentowanie spełnienia przez organizację zidentyfikowanych wymagań prawnych (akty prawne, normy, wytyczne, wewnętrzne kryteria, itp.) wg przyjętej struktury oddziaływania
  • analiza przypadków wystąpienia niezgodności z wymaganiami przepisów prawnych i innych (np. stwierdzonych przez organy nadzoru nad warunkami pracy).
  • dokonanie identyfikacji zagrożeń występujących na stanowiskach pracy.
  • dokonanie identyfikacji zagrożeń związanych z działalnością organizacji.
  • ocena znajomości zasad bhp wśród pracowników.
  • ocena wszystkich działań organizacyjnych w zakresie zarządzania bhp.
  • dokonanie analizy danych dotyczących zaistniałych w organizacji wypadków przy pracy i awarii oraz chorób zawodowych.
  • określenie i udokumentowanie wymagań, oczekiwań i opinii zainteresowanych stron w odniesieniu do warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (np. klientów, organów nadzoru, związków zawodowych).
  • dokonanie Identyfikacji oddziaływań innych systemów zarządzania w organizacji, które wpływają lub mogą w przyszłości oddziaływać na warunki bhp.

Audyt przeprowadzany jest w oparciu o aktualne wymagania normy OHSAS 18001.

Kadra:
Osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie BHP, biegli sądowi w zakresie maszyn, zabezpieczeń pożarowych, BHP, rzeczoznawcy GIP ds. ergonomii i bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, czynni pracownicy służby BHP, pomiarowcy wykonujący badania środowiska pracy, pracownicy Straży Pożarnej, Audytorzy wewnętrzni zakładowych systemów zarządzania BHP, Audytorzy wewnętrzni oceny ryzyka zawodowego

Kontakt:

Pracownia Studiów i Analiz Technicznych BHP
Instytut Organizacji i Ochrony Pracy CON-LEX
26-600 Radom, ul. Mokra 2
tel. 48/385-11-15 wew. 26, kom. 536-077-455, 501-077-553
e-mail: bhp@conlex.pl