Audyt BHP w zakładzie pracy

Zakres prac:

  • identyfikacja  wymagań wynikająca z przepisów prawnych i innych w odniesieniu do działań organizacji
  • ocena i udokumentowanie spełnienia przez organizację zidentyfikowanych wymagań prawnych (akty prawne, normy, wytyczne, wewnętrzne kryteria, itp.) wg przyjętej struktury oddziaływania
  • analiza przypadków wystąpienia niezgodności z wymaganiami przepisów prawnych i innych (np. stwierdzonych przez organy nadzoru nad warunkami pracy).
  • dokonanie identyfikacji zagrożeń występujących na stanowiskach pracy.
  • dokonanie identyfikacji zagrożeń związanych z działalnością organizacji.
  • ocena znajomości zasad bhp wśród pracowników.
  • ocena wszystkich działań organizacyjnych w zakresie zarządzania bhp.
  • dokonanie analizy danych dotyczących zaistniałych w organizacji wypadków przy pracy i awarii oraz chorób zawodowych.
  • określenie i udokumentowanie wymagań, oczekiwań i opinii zainteresowanych stron w odniesieniu do warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (np. klientów, organów nadzoru, związków zawodowych).
  • dokonanie Identyfikacji oddziaływań innych systemów zarządzania w organizacji, które wpływają lub mogą w przyszłości oddziaływać na warunki bhp.

Audyt przeprowadzany jest w oparciu o aktualne wymagania normy OHSAS 18001.

Kadra:
Osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie BHP, biegli sądowi w zakresie maszyn, zabezpieczeń pożarowych, BHP, rzeczoznawcy GIP ds. ergonomii i bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, czynni pracownicy służby BHP, pomiarowcy wykonujący badania środowiska pracy zatwierdzeni przez Polskie Centrum Akredytacji, pracownicy Straży Pożarnej, Audytorzy wewnętrzni zakładowych systemów zarządzania BHP, Audytorzy wewnętrzni oceny ryzyka zawodowego

Kontakt:

Pracownia Studiów i Analiz Technicznych BHP
Instytut Organizacji i Ochrony Pracy CON-LEX
26-600 Radom, ul. Graniczna 24
tel. 48/385-11-15 wew. 26, kom. 536-077-455, 501-077-553
e-mail: bhp@conlex.pl